Premium Meals – 6 oz. Filet Mignon with Bordelaise Sauce – Filet Mignon with Demi